Co obsahuje žádost na demolici nemovitosti?

Pokud se rozhodujete o demolici, budete muset kromě zajištění firmy na bourací práce obstarat také několik dokumentů. Je totiž nutné doložit, že demoliční práce neohrozí žádného člověka, majetek ani životní prostředí. Bez ohlášení lze zbourat jen ty objekty, které ani při stavbě nepodléhaly oznámení stavebnímu úřadu.

Jak sepsat žádost?

Žádost o povolení odstranění stavby musí obsahovat několik náležitostí. Musíte v ní shrnout základní údaje o stavbě, vyznačit předpokládaný začátek a konec demoličních prací a způsob odstranění dané stavby. Pokud k provedení demolice budete potřebovat přístup na sousední pozemek, musíte zahrnout vyjádření jejich vlastníků. Velmi důležitá je informace o tom, zda stavba obsahuje azbest nebo jiný nebezpečný materiál, který se musí likvidovat pouze za přísně stanovených podmínek.

Na základě žádosti o povolení k demolici získáte demoliční výměr, který vás opravňuje k odstranění stavby. Stavební úřad by o něm měl rozhodnout do třiceti dnů od podání žádosti. Po dokončení demolice budete muset na stavební úřad ještě jednou, a to kvůli ohlášení dokončení demolice objektu. Posledním krokem je vymazání stavby z katastru nemovitostí.

Co když úřad demolici nepovolí?

Někdy stavební úřad dojde k závěru, že vám souhlas s odstraněním objektu udělit nemůže, případně je nutné stanovit dodatečné podmínky pro demolici. V takovém případě se žádost bude projednávat ve správním řízení. Většinou se to týká nemovitostí, které jsou umístěné v památkové zóně nebo jejím ochranném pásmu.

Podle stavebního zákona musí demolici provést specializovaná firma nebo podnikatel s příslušným oprávněním od živnostenského úřadu. Svépomocí můžete odstranit pouze ty stavby, které nepodléhaly stavebnímu povolení, ale pouze ohlášení. I tak je ale nutné zajistit stavební dozor osobou s příslušným vzděláním a praxí. Při nesplnění podmínek hrozí pokuta v řádu stovek tisíc korun.